Slovarček izrazov

V pomoč vam ponujamo razlago nekaterih najpomembnejših cenilskih izrazov:

Tržna vrednost
market value
Ocenjeni znesek, za katerega naj bi voljan kupec in voljan prodajalec zamenjala premoženje na datum ocenjevanja vrednosti v transakciji med nepovezanima in neodvisnima strankama po ustreznem trženju, kjer sta stranki delovali seznanjeno, previdno in brez prisile (MSOV 1, 3.1. odstavek)
Tržna najemnina
market rent
Ocenjeni znesek, za katerega naj bi voljan najemodajalec dal v najem voljnemu najemojemalcu premoženje ali prostor v okviru premoženja na datum ocenjevanja vrednosti v transakciji med nepovezanima in neodvisnima strankama po ustreznem trženju, kjer sta stranki delovali seznanjeno, previdno in brez prisile.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin
je fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje Slovenskega Inštituta za revizijo za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.
 
Sodni izvedenci in sodni cenilci
so imenovani s strani sodišča, za neomejen čas, s pravico in dolžnostjo, da sodišču, na njegovo zahtevo, podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.
Specialno premoženje
specialised property
Premoženje, ki je redko, če je sploh kdaj, naprodaj na trgu, razen pri prodaji podjetja ali enote, katere(-ga) del je, zaradi njegove edinstvenosti, ki izvira iz specialne narave in namena, njegove oblike, velikosti, lokacije ali drugih značilnosti.
Knjigovodska vrednost
carrying amount
Znesek, s katerim se sredstvo pripozna po odštetju vseh akumuliranih amortizacijskih odpisov in akumuliranih izgub zaradi oslabitve (MRS 36, 6. odstavek).
Amortizirljivi znesek
depreciable amount
Nabavna rednost sredstva ali drug znesek namesto vrednosti (v računovodskih izkazih), zmanjšan za preostalo tako vrednost (MRS 16, 6. odstavek).
Prevrednoteni znesek
revalued amount
Poštena vrednost sredstva na dan prevrednotenja, zmanjšana za vsak kasnejši amortizacijski popravek vrednosti in kasnejše akumulirane izgube zaradi oslabitve (MRS 16, 31. odstavek).
Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV)
predstavljajo sprejeto ali najboljšo prakso v stroki ocenjevanja vrednosti, poznano tudi kot splošno sprejeta načela ocenjevanja vrednosti (GAVP). Ocenjevalec vrednosti lahko MSOV uporablja prostovoljno, obvezno na podlagi zakona ali predpisa ali na podlagi navodil strank nameravanih uporabnikov in/ali nacionalnih združenj ali organizacij.
Najgospodarnejša uporaba
highest and best use (HABU)
je najverjetnejša uporaba premoženja, ki je fizično možna, ustrezno utemeljena, zakonsko dopustna, finančno izvedljiva, in posledica le-te je najvišja vrednost premoženja, katerega vrednost se ocenjuje.
Poročilo o ocenjevanju vrednosti
valuation report
Dokument, ki beleži navodila za nalogo, podlago in namen ocenjevanja vrednosti in rezultate analize, ki je vodila do mnenja o vrednosti. Poročilo o ocenjevanju vrednosti pojasnjuje lahko tudi analitične procese, uporabljene pri izvedbi ocenjevanja vrednosti, in predstavi smiselne informacije, uporabljene pri analizi. Poročilo o ocenjevanju vrednosti je lahko ustno ali pisno. Vrsta, vsebina in dolžina poročila se lahko spreminjajo glede na nameravano uporabo, zakonske zahteve, vrsto premoženja in naravo ter zapletenost naloge.
Izboljšave
improvements
Zgradbe, konstrukcije ali spremembe na zemljišču trajne narave, ki vključujejo izdatke za delo in kapital, namenjene za povečanje vrednosti in koristnosti premoženja. Izboljšave imajo različne vzorce uporabe in gospodarske koristnosti.
Hipoteka
mortgage
Zastava upravičenja na premoženju za zavarovanje ali poroštvo vračila posojila z določilom poravnave odplačila. Če posojilojemalec (hipotečni dolžnik) ne izpolni obveze, ima posojevalec (hipotečni upnik) pravico izkoristiti zastavljeno premoženje.
Zastarelost
obsolescence
Izguba vrednosti zaradi zmanjšanja uporabnosti premoženja zaradi propadanja, sprememb tehnologije, vzorcev obnašanja ljudi in njihovih nagnjenj ali sprememb v okolju. Zastarelost včasih označuje stvari zastarelega oblikovanja in funkcionalnosti, stvari s strukturno zasnovo, ki ne ustreza trenutnim kodnim zahtevam, in dejavnike, ki se pojavljajo zunaj sredstva, kot so spremembe v povpraševanju uporabnikov.
Datum ocenjevanja vrednosti
Datum, na katerega se nanaša mnenje ocenjevalca vrednosti o vrednosti (v angleščini imenovan kot Effective Date, Valuation Date in/ali As Of Date).
Datum poročila
report date
Datum poročila o ocenjevanju vrednosti. Lahko je enak datumu ocenjevanja vrednosti ali se od njega razlikuje.
Omejitveni pogoji
Ovire, ki jih pri ocenjevanju vrednosti postavljajo naročniki, ocenjevalec vrednosti ali lokalni predpisi